31132547 bu@akroyoga.dk

Generalforsamlinger

Referat af den årlige generalforsamling 2020

I overensstemmelse med foreningens vedtægter indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i foreningen Akroyoga for børn og unge, CVR nr. 40202641.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag d. 29. januar kl. 18-20 Den Classenske Legatskole, Vester Voldgade 98,
1552 København i gymnastiksalen.

Tilstedeværende til mødet: Trine Bøje Forsbo (holddeltager), Kirstine Spir Andersen (holddeltager og familieakroyogalærer), Marianne Hjorth Nielsen (projektleder), Sasha Roesdal (bestyrelsesmedlem), Tatjana t’Felt (projektleder) og Anna Sofie F. Vording (nuværende bestyrelsesformand)

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent: Marianne Hjorth Nielsen valgt. Referent: Anna Sofie valgt og stemmetæller: Tatjana valgt.

2. Formandens årsberetning samt godkendelse heraf. v. Anna Sofie
● Ingen indsigelser. Årsberetningen er godkendt af alle tilstedeværende.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af kontingent. v. Tatjana (Dette punkt bliver rykket til sidst på dagsordenen.)

Vigtig note til regnskabet: Marianne Hjorth klargører, at vores forening er momsfritaget og derfor skal moms ikke medregnes fremadrettet i de kommende regnskaber.

Godkendelse af kontingent:

●  Forslag fra Kirstine Spir: At sætte kontingentbetaling ned i pris så vi kan hverve flere medlemmer.

●  Tatjana siger: Det kan være altafgørende at vi som forening har 100-200 flere medlemmer ift. at søge pulje og have en bedre chance i forskellige kommune-tilbud mm.

●  Der henvises til dokumentet “Regnskab for foreningen Akroyoga for Børn og Unge”, der efter godkendelse på denne generalforsamling vil blive lagt op offentligt på hjemmesiden akroyoga.dk

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 7 dage før generalforsamlingen.

29.01.2020

a) Ændringer i vedtægterne § 4.2 og § 4.6

Ad a. Ændring af foreningens vedtægter § 4.2 og § 4.6:

Som følge af anbefaling fra frivillighedscentret ændres paragraf 4.2 for at gøre det mere fleksibelt for foreningen at fastsætte datoen for fremtidige generalforsamlinger. Vi foreslår at paragraf 4.2 ændres som følger:

§ 4.2

Fra; ” Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig meddelelse til medlemmerne. Dette sker senest 14 dage før foreningens generalforsamling.”

Til følgende: ” Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal af året. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig meddelelse til medlemmerne. Dette sker senest 4 uger før foreningens generalforsamling.”

Ad 2. Ændring af mulighed for vedtægtsændringer

Frivillighedscentret har anbefalet, at vi også ændrer § 4.6, så det ikke længere er fastsat til januar måned, men er muligt at indsende et forslag indtil senest 2 uger inden generalforsamlingen:

Fra

§ 4.6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest ved udgangen af januar måned.

Til følgende:

§ 4.6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten med substitutionsret gives ret til at foretage de vedtagne ændringer i vedtægterne og til at foretage det fornødne til registrering af de ændrede vedtægter over for Københavns Kommune eller andre, som måtte have berettiget interesse heri.

Vi ønsker at have en bestyrelse, der hjælper foreningen med at lave strategier og visioner, kontrollerer aktiviteter herunder godkender regnskaber m.m.

Vi forventer at afholde 4 bestyrelsesmøder årligt. 5. Valg til bestyrelsen.

29.01.2020

page2image63329536 page2image63337792 page2image63324736 page2image63331840

●  Marianne Hjorth stiller op. 6/6 stemmer ja. Vedtaget.

●  Sasha Roesdal genopstiller. 6/6 stemmer ja. Vedtaget.

●  Kirstine Spir Andersen stiller op. 6/6 stemmer ja. Vedtaget.

6. Valg af revisor ●

7. Visioner for 2020 v. Marianne (Dette punkt er rykket op til punkt 3)

●  Der er en vision om at kunne give en god løn.

●  Der er en vision om at blive mere synlige. Dette 48timer festival – feriecamp – workshops i juli-august. Kulturhavn – bilfri søndag. Dette er også en vision om at medlemmer/deltagere derigennem kan mødes på tværs af holdene.

●  Vi har en vision om at blive endnu bedre udstyrret til at arbejde med udfordrede unge/børn. Dette kan indfries ELSASS-fondens støtte kan nogle af foreningens instruktører komme på et kursus ifm. at undervise børn og unge med CP.

8. Eventuelt

● Trine Bøje (menigt medlem og holddeltager) roser foreningens arbejde og samarbejde til skyerne! “Det er bare super fedt det i har gang i!” siger hun.

9. Fastsættelse af dato for første bestyrelsesmøde

29.01.2020