31132547 bu@akroyoga.dk

Vedtægter

Vedtægter for ”Akroyoga for børn og unge” – København

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1​ Foreningens navn er ”Akroyoga for børn og unge”

§ 1.2​ Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål
§ 2.1​ Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og udøvelsen af Akroyoga på tværs af generationer, køn og nationalitet.
§ 2.2​ Det gøres ved at etablere regelmæssig undervisning og dygtiggøre medlemmerne i Akroyoga, arrangere workshops med gæsteundervisere og styrke det sociale bånd mellem foreningens medlemmer og samarbejde med andre kulturforeninger.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 ​Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan optages som medlem.
§ 3.2 ​Medlemskabet er individuelt for både børn og voksne.
§ 3.3 ​Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
§ 3.4 ​Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
§ 3.5 ​Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et år. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse midt i perioden.
§ 3.6 ​Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert år.
§ 3.7 ​Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, eller modarbejder foreningens virke kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§ 3.8 ​Medlemmerne er forpligtet til at oplyse navn, adresse og aktiv mail-adresse, hvortil foreningen kan sende meddelelser.
§ 3.9 ​Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser og e-mail-adresser.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 ​Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2 ​Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal af året. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig meddelelse til medlemmerne. Dette sker senest 4 uger før foreningens generalforsamling.
§ 4.3 ​Medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.
§ 4.4 ​Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.​ Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2.​ Formandens årsberetning samt godkendelse heraf.
3.​ Fremlæggelse af regnskab, budget og godkendelse af kontingent.
4.​ Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 7 dage før generalforsamlingen.

5.​ Valg til bestyrelsen.
6.​ Valg af revisor.

§ 4.5 ​Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, med undtagelse af vedtægtsændringer

og beslutning om foreningens opløsning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 4.6 ​Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 ​Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 5.2 ​Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, – og eventuelt 2 menige medlemmer. Disse vælges sammen med 2 suppleanter på den årlige generalforsamling.
§ 5.3 ​Formanden og næstformanden er på valg henholdsvis hvert andet år, herunder formanden i lige år og næstformanden i ulige år. De andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
§ 5.4 ​Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med mere.
§ 5.5 ​Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsens møder. Der skal minimum være 2 møder årligt. Indkaldelse sker skriftligt, eventuelt via e-mail, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når andre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 ​Foreningen tegnes af formanden eller kassereren
§ 6.2 ​Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 ​Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 ​Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer med gyldig stemmeret.
§ 8.2 ​Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 ​Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, ellers hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske herom.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 ​Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 10.2 ​Foreningens regnskab føres af kassereren.
§ 10.3 ​Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 10.4 ​Det reviderede regnskab med kommende årsbudget skal være offentlig tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.5 ​Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.6 ​Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 ​Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer med gyldig stemmeret på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 ​Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

København 29-1-2020

Vedtægter

Vedtægter
Vedtægter for ”Akroyoga for Børn & Unge – Roskilde”
§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er ”Akroyoga for Børn & Unge – Roskilde ”
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og udøvelsen af
Akroyoga på tværs af generationer, køn og nationalitet.
§ 2.2 Det gøres ved at etablere regelmæssig undervisning og dygtiggøre medlemmerne i Akroyoga, arrangere workshops med gæsteundervisere og styrke det sociale bånd mellem foreningens medlemmer og samarbejde
med andre kulturforeninger.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan optages som medlem.
§ 3.2 Medlemskabet er individuelt for både børn og voksne.
§ 3.3 Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
§ 3.4 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
§ 3.5 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et år. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse midt i perioden.
§ 3.6 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert år.
§ 3.7 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, eller modarbejder foreningens virke kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 3.8 Medlemmerne er forpligtet til at oplyse navn, adresse og aktiv mailadresse, hvortil foreningen kan sende meddelelser.

§ 3.9 Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser og
e-mail-adresser.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal af året. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig meddelelse til medlemmerne. Dette sker senest 4 uger før foreningens generalforsamling.
§ 4.3 Medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.
§ 4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Formandens årsberetning samt godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og godkendelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 7
dage før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.

§ 4.5 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 4.6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, – og eventuelt 2 menige medlemmer. Disse vælges sammen med 2 suppleanter på den årlige generalforsamling.
§ 5.3 Formanden og næstformanden er på valg henholdsvis hvert andet år, herunder formanden i lige år og næstformanden i ulige år. De andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med mere.
§ 5.5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsens møder. Der skal minimum være 2 møder årligt. Indkaldelse sker skriftligt, eventuelt via e-mail, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når andre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren
§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer med gyldig stemmeret.
§ 8.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, ellers hvis
1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske herom. 

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 10.2 Foreningens regnskab føres af kassereren.
§ 10.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 10.4 Det reviderede regnskab med kommende årsbudget skal være offentlig tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.5 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.6 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer med gyldig stemmeret på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes ioverensstemmelse med det fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Roskilde 5-4-2022